ปฏิเสธ

ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปเท่านั้น

ข้อมูลดังกล่าวได้จัดทําขึ้นโดยเพนนินซูล่า บีช รีสอร์ท และในขณะที่เราพยายามให้ข้อมูลดังกล่าวและถูกต้อง การพึ่งพาข้อมูลดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงของท่านเองอย่างเคร่งครัด

ไม่ว่าในกรณีใดเราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะการสูญเสียหรือความเสียหายโดยอ้อมหรือเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายหรือความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการสูญหายของข้อมูลหรือผลกําไรที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้

ผ่านเว็บไซต์นี้คุณสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของสยามรอยัลวิว เราไม่มีการควบคุมธรรมชาติเนื้อหาและความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์เหล่านั้น การรวมลิงก์ใดๆ ไม่จําเป็นต้องแสดงความเห็นหรือรับรองมุมมองที่แสดงไว้ภายในลิงก์เหล่านั้น

ความพยายามทุกประการจะทําให้เว็บไซต์และทํางานได้อย่างราบรื่น อย่างไรก็ตาม สยามรอยัลวิวจะไม่รับผิดชอบและจะไม่รับผิดชอบต่อเว็บไซต์ที่ไม่สามารถใช้ได้ชั่วคราวเนื่องจากปัญหาทางเทคนิคที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา

เพนนินซูล่า บีช รีสอร์ท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ บนเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อสงวนสิทธิ์เกี่ยวกับแผนหลัก, ข้อกําหนดและราคา

แผนหลักและข้อมูลแผนที่ทางภูมิศาสตร์เป็นภาพรวมแนวคิดเท่านั้น พวกเขาจะไม่ปรับขนาดและเป็นเพียงการถ่ายทอดแนวความคิดหยาบเลย์เอาต์โดยประมาณและขนาดโดยประมาณ แผนอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและราคาหรือแพคเกจที่ปรากฏบนเว็บไซต์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เฉพาะการจองที่ยืนยันแล้วหรือรูปแบบอื่น ๆ ของสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้นที่จะผูกพันกับเพนินซูลาบีชรีสอร์ทหรือบริษัทที่ดําเนินงาน

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขพารามิเตอร์ใด ๆ, รายละเอียด, ขนาด, รูปแบบและราคาในเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.

แม่แบบการปฏิเสธความรับผิดชอบทั่วไปได้รับอนุญาตชนิดและมารยาทของwww.businesslink.gov.uk